ziranti.org

Obavjestenje

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita (CRK) poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini, koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine.

Ovom izmjenom Odluke o CRK-a je omogućeno sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini da im se, na osnovu zahtjeva za dostavljanjem podataka o kreditnom zaduženju fizičkog lica ili poslovnog subjekta, dostave podaci o kreditnim organizacijama i drugim subjektima koji su dostavili te podatke u CRK-a za određenog poslovnog subjekta odnosno fizičko lice, prema nazivu i jedinstvenom identifikacionom broju (JIB) poslovnog subjekta, odnosno imenu, prezimenu i jedinstvenom matičnom broju (JMB) fizičkog lica, navedenom u zahtjevu suda ili tužilaštva. Na taj način se sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini omogućava da, podatke o kreditnim zaduženjima fizičkog lica ili poslovnog subjekta, dobiju od kreditnih organizacija i drugih subjekata koji su te podatke i dostavili u CRK-a.