ziranti.org

Dokumenti

Zakon o zaštiti žiranata u FBiH - Sl. novine 100-13

BALKAN INVESTMENT BANKA BANKROTIRALA

Saopštenje

Zakon o radu FBiH - Neslužbeni prečišćeni tekst

Zako o visini zatezne kamate u FBiH

Zakon o zaštiti jemaca u FBiH

Zakon o zaštiti potrošača u BiH

Mjenica u poslovnoj praksi

Zakon o izvršnom postupku u FBIH - Integralni

Zakon o mjenici FBIH

Zakon o MKO u RS

Zakon o MKO u RS - Izmjene

Zakon o MKO u FBIH

Zakon o radu u RS

Zakon o radu u institucijama

Zakon o zaštiti potrošača u BIH

Zakon o bankama - Novi

Zakon o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate

Dopis

Apel državi BiH

Obavještenje za žirante

Zakon o bankama Republike Srpske

Odluka o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka

Odluka o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

Odluka o kontroli i nadzoru mikrokreditnih organizacija

Odluka o izvještavanju o nesolidnim komtentima

Odluku o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

Odluka o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica u bankama

Uputstvo žirantima BiH u ostvarivanju prava

Zahtjev za reviziju učinka u FBA- Ured za reviziju FBiH

Pismo parlamentu

Na stranicu će biti postavljeni i dokumenti iz prepiske sa Predstavničkim domom Parlamenta FBiH, kada na sjednici predstavničkog doma FBiH bude informacija Agencije za bankarstvo FBiH o bankarskom sistemu za 2009. godinu

Pismo poslaničkim klubovima u NS RS

Statut Udruženja za zaštitu žiranata u BiH

Rješenje o registraciji

JIB Broj - POTVRDA O REGISTRACIJI

Plan rada

Odluka o imenovanju predsjednika Udruženja

Odluka o imenovanju Upravnog odbora

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora

Zaključci sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora 24.04.2010.g.

Otvoreno pismo - ZAHTJEV ZA REVIZIJU UČINKA

Izvještaj o radu za period od 12.04.2010. do 30.09.2011. godine

Odluka o visini i načinu plaćanja godišnje članarine

Program rada udruženja

Uputstvo za analizu kreditnih zahtjeva

Zaključci sa Skupštine održane 12.11.2011. godine u Šamcu

Sprega CBBIH, inobanaka, MKO i dužnika u prevarama žiranata